ครม.อัดฉีด “โครงการไทยนิยม” หมู่บ้านละ 2 แสน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

0
214
views

ครม.อัดฉีดหมู่บ้านละ 2 แสนดัน “โครงการไทยนิยม” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำหนดรูปแบบโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   โดยระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (เม.ย.-ก.ค.61)  มีเป้าหมาย 82,371  หมู่บ้าน/ชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน 200,000 บาท เป็นเงิน 16,474.20 ล้านบาท  โดยมีสาระสำคัญ คือ จำนวนโครงการในแต่ละหมู่บ้านไม่เกิน 2 โครงการ  ให้ดำเนินการเองหมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน  200,000 บาท

 

ขณะที่ลักษณะโครงการจะต้องเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงจะต้องเป็นโครงการที่น้อมนำศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยอย่างไรก็ตาม จะต้องจ้างแรงงานในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณและจะต้องดำเนินโครงการให้ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค.2561 โดยห้ามนำงบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน และห้ามไปดำเนินการแจกจ่ายเป็นเงิน หรือสิ่งของให้กับประชาชนในครัวเรือนกู้ยืม

 

ข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments