โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 30 อัตรา

0
558
views
โรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 • อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • อัตราเงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือ
 • มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี(โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน)หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน(การช่วยเหลือคนไข้-การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาลเช่นประกาศนียบัตร-ผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า1 ปี)

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 • อัตราเงินเดือน8,300 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีสาขาเลขานุการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

 • อัตราเงินเดือน8,300 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างกลโลหะสาขาวิชาช่างยนต์

5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

 • อัตราเงินเดือน7,590 บาท    
 • จำนวนตำแหน่งว่าง1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์เอกสาร)

งานราชการที่เปิดสอบราชการ