โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 37 อัตรา

0
1530
views
งานราชการ61

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 37 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.สมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ

2.สมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3.สมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

4.สมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 33 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
– มีความรู้ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (การช่วยเหลือคนไข้ – การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตร -ผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี)

5.สมัครงาน ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์

สอบราชการ

วิธีการรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ (รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก : ไฟล์เอกสารแนบ)