งานราชการ สอบราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 137 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 137 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครงานราชการ 1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 7 อัตรา (ชาย/หญิง) -กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา -กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา -กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1...
งานราชการ สอบราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 29 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ - ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร...
งานราชการ สอบราชการ

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศการ เปิดรับสมัครพนักงาน

  ประกาศ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป รายละเอียดดังนี้ ด้วยกรมยุโรปจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมวลและวิเคราะห์ประจำศูนย์ Europe Watch โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้สองช่องทาง 1) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่กระทรวงการต่างประเทศ...
งานราชการ สอบราชการ

องค์การสุรา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา...

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 37,680 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10...
งานราชการ สอบราชการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 24 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  1 อัตรา 2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  3 อัตรา 3.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา 4.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ  7 อัตรา 5.งานราชการ...
งานราชการ สอบราชการ

สำนักงบประมาณ เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 13 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ 1.พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา -มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน   2.พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา -มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน   การรับสมัครงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน...
สอบราชการ งานราชการ

เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รับสมัคร 22-28 พ.ย.นี้

เปิดปฏิทินสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร 22-28 พ.ย.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่...
สอบราชการ งานราชการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา!!

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานธนาคาร 1.งานธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส จำนวน 14 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) - คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป - เป็นผู้ประเมินหลักระดับชั้นสามัญขึ้นไป (โดย ณ วันสมัครบัตรยังไม่หมดอายุ) - มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สินไม่น้อยกว่า...
งานราชการ สอบราชการ

มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (โบนัสประมาณ 6-7 เดือน)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทย จัดจำหน่ายมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก จำนวนพนักงานทั้งสิ้นกว่า 6,000 คน และต้องผู้ร่วมงานที่ต้องการประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา รายละเอียดดังนี้ สวัสดิการ โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ (ประมาณ 6-7เดือน) ปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยปีละ 5% เบี้ยขยันสูงสุด 610...