สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 50 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ...

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุงานราชการ 72 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 72 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ...

‘กมว.’ เห็นชอบ ‘หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู’ แทนหลักสูตร ป.บัณฑิต

สอบครู / วันที่ (5 ก.ค.62) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กมว.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการของหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ซึ่งจะใช้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ  ป.บัณฑิต ซึ่งปี 2562 จะสอนเป็นปีสุดท้าย โดยที่ประชุมได้ขอให้สถาบันผลิตครูย้ำกับผู้เรียนว่า การสอบ ป.บัณฑิตปีนี้จะต้องสอบและปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวิชาชีพครู (มคอ.1) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เดิม...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ...

จับตา!! อนุทิน ดัน กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ ไม่ต้องมีคนค้ำ โปรพักหนี้ 5 ปี!

กยศ. – จับตานโยบาย ภท. 6 ข้อ “แก้หนี้ กยศ. 4.5 ล้านคน ถูกบรรจุนโยบายรัฐบาลครบหรือไม่ หลังพบมาตรการช่วยเหลือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ 15 ปี และดอกเบี้ยปรับ 75% เกาไม่ถูกจุด ลักลั่น หลายมาตรฐาน

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 70 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) จำนวน 21 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน 1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) จำนวน 21 อัตรา

ปรับใหม่! สอบภาค ก ยากกว่าเดิม เพิ่มวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการ 50 คะแนน

สอบภาค ก / วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ได้ออกหนังสือ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด กองโยธาธิการ จำนวน 22 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบ 1.ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคทำหน้าที่งาน...